Neopost is nu Quadient, lees meer over Quadient

Privacy Statement

Quadient Technologies BV, hierna te noemen NTBV, respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. NTBV verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

NTBV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als NTBV bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt NTBV van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

NTBV draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

NTBV heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens de IT Manager aangesteld als AVG Coördinator, te bereiken via: 0512-589300.

NTBV maakt deel uit van Quadient SA, met het hoofdkantoor in Parijs. Quadient SA heeft voor haar vestigingen een DPO aangesteld. Vragen over privacy binnen de Quadient Groep kunnen gestuurd worden naar GDPR_Team@Quadient.com

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.